Přijímací zkoušky na střední školu

Námi nabízené kurzy vedou lektoři, kteří mají zkušenosti s tvorbou úloh pro Cermat a vyučují na středních školách. Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu mají k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Kurzy probíhají tak, že na začátku lekce lektor vysvětlí daný tematický celek a následně jsou řešeny úlohy typově stejné s úlohami z přijímaček. Před poslední dvouhodinovkou žáci dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny přijímací zkoušky – jedná se o intenzivní přípravu.

Detail kurzu:

Obsah lekcí z matematiky:

LEKCE 1

8.2.2024

Operace s čísly

Společný násobek a dělitel

Celá čísla

Racionální čísla

Mocniny

Odmocniny

LEKCE 2

15.2.2024

Operace s výrazy a procenta

Základní početní operace s výrazy

Rozklad výrazů na součin

Slovní úlohy – procenta, přímá a nepřímá úměra

LEKCE 3

23.2.2024

Lineární rovnice

Rovnice se zlomkem

Slovní úlohy – sestavení rovnic

LEKCE 4

1.3.2024

Geometrie

Počítání s úhly

Obvod a obsah rovinných útvarů

Povrch a objem těles

LEKCE 5

8.3.2024

Geometrie 2

Konstrukční úlohy

LEKCE 6

15.3.2024

Statistika

Práce s daty z tabulky či grafu

Opakování

LEKCE 7

22.3.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

LEKCE 8

5.4.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

Obsah lekcí z českého jazyka:

LEKCE 1

22.2.2024

Pravopis a stylistika

Typické pravopisné jevy (velká písmena, zdvojení hlásek, shoda podmětu s přísudkem aj.)

Funkční styly, typické slohové útvary

LEKCE 2

7.3.2024

Lexikologie a morfologie

Slovní zásoba, její dělení a její obohacování

Slovní druhy a jejich kategorie

LEKCE 3

14.3.2024

Syntax a práce s textem

Věta jednoduchá (větné členy)

Souvětí (věty hlavní a vedlejší, poměry vět)

Orientace v textu (pravdivost výroků, seřazování textu)

LEKCE 4

21.3.2024

Literární teorie a práce s textem

Základní literární pojmy (druhy, žánry aj.)

Orientace v textu (pravdivost výroků, seřazování textu)

LEKCE 5

28.3.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

LEKCE 6

4.4.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

O nás

Naše platforma nabízí doučování a kurzy formou online nástrojů, které Vám pomohou s přípravou na přijímací i maturitní zkoušky.

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

E-mail: vzdelavatse2023@gmail.com
Tel. číslo: 732 185 076