Obchodní podmínky:

Tomáš Kouklík IČO: 17849110 (dále jen „poskytovatel“)

Platnost a účinnost obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné až od okamžiku, kdy se obě strany, tj. poskytovatel služeb a zákazník domluví na poskytování služby z nabídky na webových stránkách vzdelavatse.cz, provozované poskytovatelem – tedy po zakoupení kurzu a označení souhlasu s obchodními podmínkami.
 2. Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele není pro zákazníka závazným objednáním služby. Služba je závazně objednána ve chvíli kdy zákazník obdrží po platbě kurzu potvrzení poskytovatelem prostřednictvím emailu s potvrzením registrace v kurzu
 

Podmínky vztahující se k poskytování služby vzdelavatse.cz

 1. Služby mohou být poskytovány osobně poskytovatelem anebo jím pověřenými lektory. Poskytovatel je odpovědný za výběr a kvalitu lektorů.
 2. Služba vzdelavatse.cz je poskytována kolektivně, poskytovatel je povinen zveřejnit na webových stránkách konkrétní termíny jednotlivých lekcí kurzů.
 3. Poskytovatel je oprávněn ze závažných důvodů objednávku kurzu zrušit, a to i v případě, že již byla uhrazena. V takovém případě je poskytovatel povinen zákazníkovi vrátit platbu. Pokud se jedná pouze o změnu spočívající výhradně ve změně termínu, a to z důvodu nemoci lektora či jiné omluvitelné překážky na straně poskytovatele a současně za podmínky, že je náhradní termín v podobném časovém termínu, jako byl termín původní, není zákazník oprávněn takovou změnu odmítnout.
 4. Poskytovatel je oprávněn příslušný kurz zrušit z důvodu nenaplnění kapacity kurzu. Tuto skutečnost je poskytovatel povinen neprodleně oznámit zákazníkům prostřednictvím emailu a současně jim vrátit uhrazenou částku.
 5. V případě, že se strany dohodnou na zrušení již přijaté a uhrazené objednávky, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50 % z uhrazené částky.
 
Podmínky reklamace služby vzdelavatse.cz
 1. V případě nespokojenosti zákazníka s poskytováním služby vzdelavatse.cz, je oprávněn službu reklamovat, a to nejpozději do 48 hodin od proběhlé služby prostřednictvím emailu adresovanému poskytovateli.
 2. V emailu, jehož předmětem je reklamace služby zákazníkem, je zákazník povinen uvést datum reklamované služby, jméno lektora a konkrétní důvody, které jej vedly k reklamaci předmětné služby.
 3. Pokud bude reklamace poskytovatelem uznána jako oprávněná, nebude reklamovaná služba zákazníkovi účtována.
 4. Reklamacím, které nebudou řádně oznámeny do výše specifikovaných 48 hodin, nemusí poskytovatel vyhovět. 
 

Podmínky vztahující se k poskytování přípravných kurzů

 1. Poskytovatel se zavazuje elektronicky zaslat zákazníkovi termíny lekcí a s nimi odkaz na živá vysílání.
 2. Poskytovatel se zavazuje elektronicky zaslat odkaz na videa z proběhlých lekcí-
 3. Cena kurzu je prezentována na webových stránkách provozovatele

O nás

Naše platforma nabízí doučování a kurzy formou online nástrojů, které Vám pomohou s přípravou na přijímací i maturitní zkoušky.

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

Obchodní firma: Ing. Michal Havlík
Podnikatel: Michal Havlík
Adresa sídla: Lány, U špýcharu 242, PSČ 27061
Identifikační číslo: 05086574
Tel. číslo: 732 185 076