MZ - Matematika

Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu budou mít k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Na kurzu budou procvičovány veškeré tematické celky, z nichž se objevují příklady v didaktických testech z matematiky. Na začátku probírání jednotlivých tematických celků budou připomenuty základní matematické vztahy a vzorce, které se k dané látce váží a po té bude lektor se studenty řešit příklady z předchozích maturitních didaktických testů a příklady jim podobné. Jelikož kurz je určen pro malou skupinku osob, lektor bude moci přizpůsobit vyučovací hodiny Vaším potřebám. Před poslední dvouhodinovkou žáci dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny maturit – jedná se o intenzivní přípravu.

Cena: 3000,- Kč

20 hodin matematiky

10 dvouhodinovek

Detail kurzu:

LEKCE 1

15.2.2023

Operace s čísly

číselné obory N, Z, Q, R

vlastnosti reálných čísel

absolutní hodnota reálného čísla

ntervaly jako číselné množiny

užití procentového počtu

mocniny s přirozeným, celočíselným a racionálním exponentem, odmocniny

LEKCE 2

22.2.2023

Operace s výrazy

Základní početní operace s výrazy

Rozklad výrazů na součin

Lomené výrazy

LEKCE 3

1.3.2023

Lineární rovnice, nerovnice a funkce

lineární rovnice a nerovnice

funkce – vlastnosti

lineární funkce

LEKCE 4

8.3.2023

Kvadratická rovnice, nerovnice a funkce

kvadratická rovnice

kvadratická nerovnice

kvadratická funkce

LEKCE 5

15.3.2023

Exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce a rovnice

exponenciální funkce a rovnice

počítání s logaritmy

logaritmická funkce a rovnice

LEKCE 6

22.3.2023

Posloupnosti a jejich využití

posloupnost – vlastnosti

aritmetická posloupnost

geometrická posloupnost

LEKCE 7

29.3.2023

Goniometrie a trigonometrie

goniometrické funkce – orientovaný úhel, goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu, základní goniometrické vzorce, jednoduché goniometrické rovnice

trigonometrie – řešení pravoúhlého trojúhelníku

sinová a kosinová věta, řešení obecného trojúhelníku

obvod a obsah rovinných útvarů

LEKCE 8

5.4.2023

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

variace, permutace a kombinace bez opakování

náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislost jevů

základy statistiky

LEKCE 9

12.4.2023

Analytická geometrie a stereometrie

početní operace s vektory

přímka a její analytické vyjádření

LEKCE 10

19.4.2023

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

MZ - Český jazyk

Kurz je soustředěn na didaktický test z českého jazyka a literatury. Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu budou mít k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Na kurzu budou procvičovány veškeré tematické celky, z nichž se objevují úlohy v didaktických testech z českého jazyka. Na začátku každé lekce bude zopakovaná látka z probíraného tematického celku a následně bude lektor se studenty řešit úlohy z předchozích maturitních didaktických testů a úlohy jim podobné. Jelikož kurz je určen pro malou skupinku osob, lektor bude moci přizpůsobit vyučovací hodiny Vaším potřebám. Před poslední dvouhodinovkou studenti dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny maturit – jedná se o intenzivní přípravu.

Cena: 1500,- Kč

10 hodin českého jazyka

5 dvouhodinovek

Detail kurzu:

LEKCE 1

30.3.2023

Pravopis a stylistika

Typické pravopisné jevy (velká písmena, zdvojení hlásek, shoda podmětu s přísudkem aj.)

Funkční styly

Slohové postupy

 

LEKCE 2

6.4.2023

Lexikologie a morfologie

Slovní zásoba, její dělení a její obohacování

Slovní druhy a jejich kategorie

LEKCE 3

13.4.2023

Syntax a práce s textem

Věta jednoduchá (větné členy)

Souvětí (věty hlavní a vedlejší, poměry vět)

Orientace v textu (pravdivost výroků, seřazování textu)

LEKCE 4

20.4.2023

Literární teorie a historie

Základní literární pojmy (směry, druhy, žánry aj.)

Literární období, významné osobnosti a jejich významná díla

LEKCE 5

27.4.2023

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

Objednávka:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Toto pole neměňte
Jméno
Vaše objednávka:
Obchodní podmínky